Ghi chú, Đánh dấu trang, Tô màu, Chia sẻ và Hình ảnh câu Kinh Thánh

Ghi chú

Khi đọc hoặc nghe một đoạn Kinh Thánh mang lại cho bạn ý tưởng hoặc cảm xúc, Ghi chú là một cách tuyệt vời để ghi nhật ký, kết nối trực tiếp với một đoạn Kinh Thánh cụ thể. Bạn có thể giữ những suy nghĩ của mình ở chế độ riêng tư, chỉ để sử dụng cho riêng bạn (đây là mặc định) hoặc chia sẻ để Bạn bè có thể xem thấy.

Thêm ghi chú

Android, iOS, Bible.com:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Xác định vị trí câu Kinh Thánh nơi bạn muốn để thêm một Ghi Chú.
 3. Chọn mỗi câu Kinh Thánh bạn muốn liên kết với Ghi chú của mình. Dấu chấm gạch dưới xuất hiện bên dưới mỗi câu Kinh Thánh bạn chọn. Một danh sách các tùy chọn sẽ hiển thị, với các màu Đánh dấu bên dưới.
 4. Chọn Ghi chú từ các tùy chọn.
  Ghi chú là Riêng tư theo mặc định. Bạn cũng có thể hiển thị phần Ghi chú của mình với Bạn bè hoặc hiển thị với bất kỳ ai (Công khai).
  Bible.com:
  Bạn cũng có thể đánh dấu Ghi chú là Bản nháp.
  Android, iOS:
  Bạn có thể kết nối thêm những câu Kinh Thánh với Ghi chú của mình.
  Bạn có thể thêm Đánh dấu tô màu để đánh dấu bất kỳ câu Kinh Thánh nào được liên kết với Ghi chú của bạn. Vuốt sang trái để có thêm màu. Để chọn màu tùy chỉnh, vuốt sang ⋯ và chọn màu đó.
 5. Dưới cùng: Chọn trường văn bản và nhập nội dung của Ghi chú của bạn.
 6. Trên cùng bên phải: Chọn Lưu để lưu Ghi chú của bạn lại.
  HOẶC
  Đầu trang: Chọn ← (Android) hoặc Hủy (iOS) hoặc X (Bible.com) để quay lại trình đọc Kinh Thánh mà không cần lưu.
  Trong Trình đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy ghi chú chỉ là một hộp xung quanh số câu Kinh Thánh. Chọn hộp để mở Ghi chú.

Xem Ghi chú của Bạn

Trong Trình đọc Kinh Thánh, Ghi chú hiển thị dưới dạng một hộp xung quanh số câu Kinh Thánh. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một trong các hộp này, bạn có thể chọn hộp để mở Ghi chú đó. Các quy trình dưới đây cho phép bạn xem tất cả các Ghi chú của mình trong một danh sách thuận tiện.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Ghi chú. Tất cả các Ghi chú của bạn đều được liệt kê, từ mới nhất đến cũ nhất.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Ký tự đầu tiên, sau đó Ghi chú. Tất cả các Ghi chú của bạn đều được liệt kê, từ mới nhất đến cũ nhất.

Chỉnh sửa Ghi chú

Ghi chú không thể chỉnh sửa trên Bible.com.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Ghi chú.
 2. Tìm Ghi chú mà bạn muốn thay đổi.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải của thẻ Ghi chú, chọn  (Android) hoặc  (iOS), sau đó chọn Chỉnh sửa.
 4. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào mà bạn muốn:
  1. Trên cùng: Chọn xem bạn muốn Ghi chú của mình là Riêng tư, hiển thị cho Bạn bè hay hiển thị cho bất kỳ ai (Công khai).
   Bạn có thể kết nối thêm những câu Kinh Thánh với Ghi chú của mình và thậm chí chọn màu Đánh dấu để đánh dấu bất kỳ câu nào được liên kết với Ghi chú đó.
  2. Dưới cùng: Chọn trường văn bản để thay đổi nội dung của Ghi chú của bạn.
 5. Trên cùng bên phải: Chọn Lưu để lưu Ghi chú của bạn.
  HOẶC
  Trên cùng bên trái: Chọn Hủy để quay lại trình đọc Kinh Thánh mà không lưu.

Xóa Ghi chú

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Ghi chú.
 2. Tìm Ghi chú mà bạn muốn xóa.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải của thẻ Ghi chú, chọn  (Android) hoặc  (iOS), sau đó chọn Xóa.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Ký tự đầu tiên, sau đó Ghi chú.
 2. Tìm Ghi chú mà bạn muốn xóa.
 3. Ở dưới cùng bên phải của Ghi chú bạn muốn xóa, chọn Thêm, sau đó chọn Xóa.

Tô màu

Khi một đoạn Kinh Thánh nói với bạn, Đánh dấu là một cách tuyệt vời để nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của câu Kinh Thánh đó. Tô màu đánh dấu các câu Kinh Thánh, làm cho những câu Kinh Thánh đó nổi bật so với văn bản xung quanh, giúp bạn dễ dàng phát hiện lại sau này.

Tô màu một Đoạn Kinh Thánh

 1. Chọn thẻ trình đọc, nếu đó chưa được chọn.
 2. Xác định vị trí câu Kinh Thánh mà bạn muốn Tô màu.
 3. Chọn mỗi câu Kinh Thánh mà bạn muốn Tô màu bằng cách nhấn vào câu đó (Android, iOS) hoặc bằng cách nhấp vào vị trí nào đó của câu Kinh Thánh (Bible.com). Dấu chấm gạch dưới xuất hiện bên dưới mỗi câu Kinh Thánh bạn chọn. Một danh sách các tùy chọn sẽ hiển thị, với các màu Đánh dấu bên dưới.
 4. Chọn màu bạn mà muốn cho Tô màu của mình.
  Vuốt sang trái để có thêm màu. Để chọn màu tùy chỉnh, vuốt sang ⋯ và chọn màu đó.

Xem Tô Màu của Bạn

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Tô màu. Tất cả Tô màu của bạn đều được liệt kê, từ mới nhất đến cũ nhất.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Ký tự đầu tiên, sau đó Tô màu. Tất cả các Ghi chú của bạn đều được liệt kê, từ mới nhất đến cũ nhất.

Thay đổi Tô màu thành Màu Khác

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Tô màu.
 2. Tìm Màu Tô mà bạn muốn thay đổi.
 3. Ở dưới cùng bên phải của Tô màu mà bạn muốn thay đổi, hãy chọn  (Android) hoặc  (iOS), sau đó chọn Chỉnh sửa.
 4. Dưới cùng: Chọn màu mới mà bạn muốn Tô Màu.
  Vuốt sang trái để có thêm màu. Để chọn màu tùy chỉnh, vuốt sang ⋯ và chọn màu đó.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Ký tự đầu tiên, sau đó Tô màu.
 2. Tìm Màu Tô mà bạn muốn thay đổi.
 3. Ở dưới cùng bên phải của phần Tô màu mà bạn muốn thay đổi, hãy chọn Thêm, Đọc trong Kinh Thánh.
 4. Ở dưới cùng bên phải của đoạn Kinh Thánh trong Trình đọc, chọn , Đọc Toàn bộ Chương.
 5. Tìm phần Tô màu mà bạn muốn thay đổichọn.
 6. Dưới cùng: Chọn màu mới bạn muốn cho phần Tô màu của mình.
  Vuốt sang trái để có thêm màu. Để chọn màu tùy chỉnh, vuốt sang ⋯ và chọn màu đó.
  Bạn cũng có thể thay đổi phần Tô màu trực tiếp từ văn bản Kinh Thánh nơi bạn nhìn thấy. Đơn giản chỉ cần bất kỳ câu Kinh Thánh nào được Tô màu, sau đó chọn màu mà bạn muốn.

Gỡ bỏ phần Tô màu

Gỡ bỏ phần tô màu sẽ không xóa các câu Kinh Thánh. Điều đó chỉ đơn giản là loại bỏ phần Tô màu.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), sau đó chọn Tô màu.
 2. Tìm phần Tô màu mà bạn muốn loại bỏ.
 3. Ở dưới cùng bên phải của phần Tô màu mà bạn muốn loại bỏ, hãy chọn  (Android) hoặc  (iOS), sau đó chọn Xóa.
Bạn cũng có thể loại bỏ phần Tô màu trực tiếp từ văn bản Kinh Thánh nơi bạn nhìn thấy. Chỉ cần chọn (các) câu Kinh Thánh đã được Tô màu, sau đó chọn phần Tô màu hiện tại có dấu X ở giữa.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Ký tự đầu tiên, sau đó Tô màu.
 2. Tìm phần Tô màu mà bạn muốn loại bỏ.
 3. Ở dưới cùng bên phải của Phần Tô màu mà bạn muốn loại bỏ, hãy chọn Thêm, sau đó Xóa.
Bạn cũng có thể loại bỏ phần Tô màu trực tiếp từ văn bản Kinh Thánh nơi bạn nhìn thấy. Chỉ cần chọn (các) câu Kinh Thánh đã được Tô màu, sau đó chọn phần Tô màu hiện tại có dấu X ở giữa.

Đánh dấu

Khi bạn khám phá một đoạn Kinh Thánh mà bạn biết rằng bạn sẽ muốn đọc lại nhiều lần, hãy đánh dấu đoạn đó bằng Đánh dấu trang. Và, bởi vì đánh Dấu trang cho phép bạn thêm nhãn, đó là một cách tuyệt vời để sắp xếp các đoạn Kinh Thánh thành các danh mục cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn như các câu mà bạn muốn ghi nhớ, các câu bạn muốn có sẵn cho buổi họp học Kinh Thánh, lưu các đoạn Kinh Thánh được sử dụng trong bài giảng mà bạn đang nghe, v. v.

Khi bạn Đánh dấu một đoạn Kinh Thánh, đoạn đó chỉ được Đánh dấu trong phiên bản Kinh Thánh mà bạn hiện đã chọn.

Đánh dấu một đoạn Kinh Thánh

 1. Chọn thẻ trình đọc, nếu đó chưa được chọn.
 2. Tìm (các) câu Kinh Thánh mà bạn muốn Đánh dấu.
 3. Chọn mỗi câu Kinh Thánh mà bạn muốn Đánh dấu, bằng cách nhấn vào đó (Android, iOS) hoặc bằng cách nhấp vào bất kỳ nơi nào của câu Kinh Thánh (Bible.com). Dấu chấm gạch dưới xuất hiện bên dưới mỗi câu Kinh Thánh bạn chọn. Một danh sách các tùy chọn sẽ hiển thị, với các màu Đánh dấu bên dưới.
 4. Vuốt sang trái và chọn Đánh dấu từ danh sách tùy chọn.
  Tùy chọn:
  1. Chọn Màu tô cho (các) câu mà bạn đang Đánh dấu.
   Bible.com:
   Dưới cùng bên phải: Chọn Thêm Màu.
   Vuốt sang trái để có thêm màu. Để chọn màu tùy chỉnh, vuốt sang ⋯ và chọn màu đó.
  2. Chọn trường Tiêu đềnhập Tiêu đề cho Đánh dấu của bạn.
  3. Chọn Nhãn (Android, iOS) hoặc Thêm Nhãn (Bible.com).
   Bạn có thể gán nhiều Nhãn cho một Đánh dấu.
   Android, iOS:
   1. Bắt đầu nhập. Nếu bạn có các Nhãn hiện có, chúng sẽ hiển thị và bạn có thể chọn một nhãn.
    HOẶC
    Nhập Nhãn mới cho Đánh dấu của bạn, sau đó chọn +.
    Trên cùng bên phải: Chọn Lịch sử để xem danh sách các Nhãn được sử dụng gần đây của bạn.
    Chọn đỏ - để xóa Nhãn.
   2. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm Nhãn, hãy chọn ← (Android) hoặc Quay lại (iOS).
    
   Bible.com:
   1. Chọn + để chọn từ các Nhãn hiện có của bạn.
    HOẶC
    Nhãn mới và nhấn Nhập.
 5. Trên cùng bên phải: Chọn Lưu để lưu Đánh dấu của bạn.
  HOẶC
  Đầu trang: Chọn Hủy (Android, iOS) hoặc X (Bible.com) để quay lại trình đọc Kinh Thánh mà không lưu.

Xem những Đánh dấu của Bạn

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Đánh dấu. Tất cả các Ghi chú của bạn đều được liệt kê, từ mới nhất đến cũ nhất.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Ký tự đầu tiên, sau đó Đánh dấu. Tất cả các Đánh dấu của bạn đều được liệt kê, từ mới nhất đến cũ nhất.

Chỉnh sửa Đánh dấu

Đánh dấu không thể chỉnh sửa trên Bible.com.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Đánh dấu.
 2. Tìm Đánh dấu mà bạn muốn thay đổi.
 3. Ở dưới cùng bên phải của Đánh dấu mà bạn muốn thay đổi, hãy chọn  (Android) hoặc  (iOS), sau đó Chỉnh sửa.
  Tùy chọn:
  1. Chọn Màu tô cho (các) câu mà bạn đang Đánh dấu hoặc đến thay đổi Màu tô thành một màu khác. Để xóa Màu tô khỏi Đánh dấu của bạn, chọn màu hiện tại có dấu X ở giữa.
   Vuốt sang trái để có thêm màu. Để chọn màu tùy chỉnh, vuốt đến ⋯ và chọn màu đó.
  2. Chọn trường Tiêu đề để thay đổi Tiêu đề cho Đánh dấu của bạn.
  3. Chọn Nhãn để thêm hoặc thay đổi Nhãn cho Đánh dấu của bạn:
   Bạn có thể gán nhiều Nhãn cho một Đánh dấu.
   1. Chọn một trong các Nhãn hiện có của bạn cho Đánh dấu này.
    HOẶC
    Nhập Nhãn mới cho Đánh dấu của bạn, sau đó chọn +.
    Trên cùng bên phải: Chọn Lịch sử để xem danh sách các Nhãn được sử dụng gần đây của bạn.
    Chọn đỏ - để xóa Nhãn.
  4. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm và xóa Nhãn, hãy chọn ← (Android) hoặc Quay lại (iOS).
 4. Trên cùng bên phải: Chọn Lưu để lưu lại những thay đổi của bạn.
  HOẶC
  Trên cùng bên trái: Chọn ← (Android) hoặc Hủy (iOS) hoặc để quay lại trình đọc Kinh Thánh mà không cần lưu.

Xóa một Đánh dấu trang

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Đánh dấu.
 2. Tìm Đánh dấu mà bạn muốn xóa.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải của thẻ Đánh dấu, chọn   (Android) hoặc  (iOS), sau đó Xóa.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Ký tự đầu tiên, sau đó Đánh dấu.
 2. Tìm Đánh dấu mà bạn muốn xóa.
 3. Ở dưới cùng bên phải của Đánh dấu mà bạn muốn xóa, chọn Thêm, sau đó Xóa.

Chia sẻ một đoạn Kinh Thánh

Khi một đoạn Kinh Thánh phán với bạn, hãy cân nhắc chia sẻ trên mạng xã hội hoặc gởi cho bạn bè.

Android, iOS, Bible.com:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Tìm (các) câu Kinh Thánh mà bạn muốn chia sẻ.
 3. Chọn mỗi câu Kinh Thánh mà bạn muốn chia sẻ. Dấu chấm gạch dưới xuất hiện bên dưới mỗi câu Kinh Thánh bạn chọn. Một danh sách các tùy chọn sẽ hiển thị.
 4. Chọn Chia sẻ từ các tùy chọn.
  Bible.com:
  Nếu bạn chỉ muốn sao chép và dán (các) câu Kinh Thánh vào một ứng dụng hoặc thẻ khác, hãy chọn Sao chép để thay thế.
 5. Làm theo lời nhắc trên thiết bị của bạn để chọn cách bạn muốn chia sẻ (SMS, mạng xã hội, email, v. v.).

Hình ảnh câu Kinh Thánh

Khi Lời Đức Chúa Trời chạm đến tấm lòng bạn, hãy ghi lại khoảng khắc bằng Hình ảnh câu Kinh Thánh. Hình ảnh một câu Kinh Thánh chỉ đơn giản là văn bản Kinh Thánh được đặt trên đầu một bức tranh. Hình ảnh câu Kinh Thánh rất dễ tạo và thú vị để chia sẻ.

Bible.com làm không cung cấp công cụ cho việc tạo hình ảnh. Để tạo Hình ảnh câu Kinh Thánh bằng máy tính, bạn có thể sao chép và dán văn bản Kinh Thánh vào một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh.

Tạo Một Hình Ảnh Câu Kinh Thánh

Android, iOS:

 1. Chọn thẻ Đọc, nếu chưa có.
 2. Tìm (các) câu Kinh Thánh mà bạn muốn biến thành hình ảnh.
  Hãy ghi nhớ: bạn chọn càng nhiều câu thì thì văn bản càng nhỏ sẽ có trong hình ảnh cuối cùng của bạn.
 3. Chọn mỗi câu Kinh Thánh mà bạn muốn tạo hình ảnh. Dấu chấm gạch dưới xuất hiện bên dưới mỗi câu Kinh Thánh bạn chọn. Một danh sách các tùy chọn sẽ hiển thị.
 4. Chọn Hình ảnh từ các tùy chọn.
 5. Đối với hình nền của hình ảnh của bạn:
  Chọn hình ảnh từ thư viện ảnh của bạn (hình vuông đầu tiên, có biểu tượng ngọn núi).
  HOẶC
  Chọn một trong hình ảnh có sẵn.
 6. Dưới cùng: Điều chỉnh cài đặt để làm cho Hình ảnh câu Kinh Thánh của bạn trông theo cách bạn muốn:
  1. Chọn một Phông chữ.
  2. Điều chỉnh Kích thước Phông chữ và Khoảng cách.
  3. Chọn Hình dạng cho Hình ảnh câu Kinh Thánh của bạn.
  4. Điều chỉnh Độ mờ của văn bản Kinh Thánh.
  5. Điều chỉnh Độ mờ và Sáng của nền.
  Nhấn một lần bên trong văn bản để chỉnh sửa. Nhấn vào bất kỳ đâu trên nền để dừng chế độ chỉnh sửa văn bản.
  Nhấn và giữ ở bất kỳ đâu trên văn bản để điều chỉnh cân chỉnh hoặc chiều rộng của hộp văn bản.
 7. Trên cùng bên phải: Chọn Lưu để lưu lại Hình ảnh câu Kinh Thánh của bạn.
  Để chia sẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh của bạn trên mạng xã hội hoặc gửi cho bạn bè, hãy chọn Chia sẻ và làm theo lời nhắc.
  HOẶC
  Trên cùng: Chọn (Android) hoặc Hủy (iOS) hoặc để quay lại trình đọc Kinh Thánh mà không lưu.

Xem Hình ảnh câu Kinh Thánh của Bạn

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Hình ảnh câu Kinh Thánh. Tất cả các Hình ảnh câu Kinh Thánh của bạn đều được liệt kê, từ mới nhất đến cũ nhất.

Bible.com:

 1. Trên cùng bên phải: Chọn Ảnh Hồ sơ của bạn hoặc Ký tự đầu tiên, sau đó Hình ảnh câu Kinh Thánh. Tất cả các Hình ảnh câu Kinh Thánh của bạn đều được liệt kê, từ mới nhất đến cũ nhất.

Chia sẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh

Bible.com không cung cấp cách chia sẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Hình ảnh.
 2. Tìm Hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn muốn chia sẻ.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải của thẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh, chọn   (Android) hoặc  (iOS), sau đó Chia sẻ.
 4. Làm theo lời nhắc trên thiết bị của bạn để chọn cách bạn muốn chia sẻ (SMS, mạng xã hội, email, v. v.).

Xóa Một Hình Ảnh Câu Kinh Thánh

Hình ảnh câu Kinh Thánh không thể bị xóa tại Bible.com.

Android, iOS:

 1. Dưới cùng bên phải: Chọn ≡ (Thêm), Hình ảnh.
 2. Tìm Hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn muốn Xóa.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải của thẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh, chọn   (Android) hoặc  (iOS), sau đó Xóa.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)