เอกสารที่ยังไม่มีชื่อ

ปรับปรุง 9/10/23 โดย Cindy Beall

แหล่งข้อมูล—การเสพติด

ข้อพระคัมภีร์
โรม 5:3-5
1 โครินธ์ 6:12
1 โครินธ์ 10:13-14
1 เปโตร 5:10

แผนการอ่านพระคัมภีร์
ชนะการต่อสู้กับยักษ์ของคุณ
อิสรภาพจากบาป

คำอธิษฐานสำหรับการเสพติด
พระบิดาเจ้าข้า ขอบพระคุณที่ไม่มีความยากลำบากใดที่เราเผชิญที่พระองค์จะเอาชนะไม่ได้ พระองค์อยู่เหนือทุกสิ่ง และในพระองค์ ทุกสิ่งถูกประสานไว้ด้วยกัน

ช่วยพี่น้องชายหญิงของเราตระหนักว่าการเสพติดไม่ได้กำหนดอัตลักษณ์หรือคุณค่าของพวกเขา พวกเขาเป็นบุตรของพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงเรียก และทรงกำหนดไว้ก่อนนั้น เพื่อพระประสงค์ของพระองค์ สำแดงให้พวกเขาเห็นว่าโซ่ตรวนได้ถูกหักแล้ว

ช่วยให้พวกเขา ต้านทานการล่อลวง เพื่อพวกเขาจะได้โอบรับความบริบูรณ์แห่งชีวิตของพระองค์ เสริมกำลังแก่พวกเขาที่จะต่อสู้ในเวลาที่พวกเขารู้สึกท่วมท้น และส่งคนมาในชีวิตของเขาที่จะช่วยสนับสนุนพวกเขา ปกป้องร่างกาย หัวใจ และความคิดของพวกเขา ปกป้องพวกเขาจากการล่อลวงและช่วยพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้าย 

ในพระนามพระเยซู อาเมน


วิธีที่เราทำ?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)