Sự Rộng rãi/ Dâng hiến

Top bài viết 9/10/23 qua Cindy Beall

Những câu Kinh Thánh

2 Cô-rinh-tô 9: 6-7

Công vụ các sứ đồ 20:35

Kế hoạch Kinh Thánh

7 ngày để Trở thành một Người Rộng rãi hơn

Video

Sự Rộng rãi

Học hỏi Kinh Thánh

 Dự án Kinh Thánh: Sự Rộng rãi

Cầu nguyện

Đức Chúa Trời ơi, không có Ngài, con không có gì cả. Mọi ân tứ tốt đẹp và hoàn hảo đều đến từ Ngài—nhưng đôi khi, con xem những ân tứ mà Ngài đã ban cho con là điều mà con xứng đáng có được. Đôi khi con bị cám dỗ để tích trữ của cải, thời gian và tài nguyên của mình thay vì chia sẻ chúng với người khác. Cuối cùng, con biết rằng tôi được ban phước là một phước lành — vì vậy xin hãy giúp con quản lý một cách khôn ngoan những ân tứ mà Ngài đã giao phó cho con. Hãy biến con thành một người sống - và dâng hiến - một cách rời rộng. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)