Đăng nhập hoặc đăng xuất trên Bib.com

Top bài viết 1/9/19 qua Nizia Dantas

Cách đăng nhập vào tài khoản của tôi
  1. Mở www.bible.com bằng trình duyệt web cập nhật (không phải Internet Explorer)
  2. Chọn hộp Đăng nhập   trong tiêu đề hàng đầu
  • Trên web Di động, chọn Menu (ba dòng) trước
  1. nhập địa chỉ email của bạn
  2. Nhập mật khẩu của bạn
  3. Chọn nút Đăng nhập bên dưới mật khẩu của bạn
Cách đăng xuất khỏi tài khoản của tôi
  1. Chọn hình ảnh của bạn hoặc biểu tượng người trong tiêu đề trên cùng bên phải
  • Trên web Di động, chọn Menu (ba dòng) trước
  1. Chọn Đăng xuất
Nhiều thiết bị có cùng một tài khoản

Bạn có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị

Sử dụng cùng thông tin tài khoản và dữ liệu sẽ đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị web và điện thoại của bạn.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)