Khắc phục sự cố Trình duyệt web trên Web

Top bài viết 18/5/20 qua Keiran Davidson

Trình duyệt web trên Windows
Xử lý sự cố khác

Rất nhiều vấn đề có thể được giải quyết bằng cách xóa bộ nhớ cache hoặc lịch sử trình duyệt và đăng xuất rồi đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Windows Store, vui lòng gỡ cài đặt và chuyển sang trang web tại www.bible.com vì chúng tôi không còn hỗ trợ ứng dụng.


Chúng ta đã làm như thế nào?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)